system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Instrukcja użytkowania aplikacji TOTUPOINT dla systemu operacyjnego IOS (wersja 2.1.1)

Ta instrukcja nie jest już aktualna. Zobacz najnowszą wersję

Wstęp

Zmiany w skrócie

W wersji 2.1.1 aplikacja uzyskała możliwość przekazywania na serwer zarządzający systemem informacji o stanie technicznym znaczników TOTUPOINT oraz o statystykach użytkowania systemu. Dzięki temu, możemy stale dbać o dobrą kondycję znaczników, oceniać w jakim stopniu są wykorzystywane. Aby było to możliwe, prosimy Użytkowników o udostępnienie transmisji danych do Internetu. Są to bardzo małe ilości danych. Mamy nadzieję, że w trosce o wspólne dobro, jakim jest sprawność systemu będziecie tę transmisję udostępniać. Dziękujemy!!!

Poza tym poprawione zostały pewne niedoskonałości związane z ustawianiem punktu uwagi dla mechanizmu udźwiękowienia VO i niektóre "niezręczności językowe".

Krótko o działaniu aplikacji

Telefon z uruchomioną aplikacją poszukuje w swoim otoczeniu znaczników elektronicznych TOTUPOINT. Zasię g tego poszukiwania zależy od konfiguracji samego znacznika, jednak zwykle nie przekracza 20-30 metrów. W przypadku wykrycia znacznika, jeżeli jest to określone w ustawieniach aplikacji, następuje automatyczna aktywacja, czyli znacznik wyemituje sekwencję tonową i krótki komunikat głosowy (o ile posiada funkcję głosową). Jednocześnie, na ekranie pojawi się tak zwana karta znacznika, czyli pole tekstowe w którym wyświetlony jest pobrany ze znacznika tekst. Zwykle jest to opis miejsca, lub inna informacja istotna w kontekście obiektu, na którym znacznik jest zamontowany. Odpowiedni gest dotykowy może wywołać aktywację - jest to tzw. aktywacja na żądanie. Wykryciu karty mogą towarzyszyć dźwięki i wibracje telefonu - to zależy od preferencji Użytkownika.

Jeżeli aplikacja wykryje wiecej, niż jeden znacznik, to karty układają się niczym karty do gry, na stosie. Gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo można je przekładać, aby odczytać tekst wybranego znacznika. Aktywować można tylko ten znacznik, którego karta jest widoczna.

Praca aplikacji jest kontrolowana szeregiem ustawień, które opisane są w dalszej części instrukcji.

Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji

Aplikację TOTUPOINT należy pobrać ze sklepu App Store, wpisując jej nazwę w polu wyszukiwania. Przy pierwszym uruchomieniu, aplikacja wyświetli monit o konieczności włączenia Bluetooth. Należy to uczynić w ustawieniach telefonu. Nie trzeba się obawiać o żywotność baterii - nie skraca to w zauważalny sposób czasu pracy telefonu.

Ekrany aplikacji

Aplikacja posiada dwa głółne ekrany: ekran kart znaczników oraz ekran ustawień. Do przechodzenia pomiędzy nimi służą zakładki umieszczone na dole ekranów jako dwa ostatnie elementy na każdym z nich.

Ekran kart znaczników

Poniżej opisane są elementy umieszczone na ekranie kart znaczników. Opisane są w kolejności, w jakiej przemieszcza się punkt uwagi, przy wykonaniu gestu pszesunięcia jednym palcem w prawo.

Lista przewijania kart

Po ustawieniu punktu uwagi na tym elemencie, telefon odczytuje liczbę wszystkich kart tworzących stos, oraz numer karty widocznej i jej treść tekstową pobraną wcześniej ze znacznika. Na tym polu dostępne są następujące gesty:

 • Przesunięcie jednym palcem w górę lub w dół przekłada karty na stosie.
 • Podwójne dotknięcie jednym lub dwoma palcami powoduje aktywację znacznika.
 • Podwójne dotknięcie jednym palcem z przytrzymaniem powoduje posortowanie kart w taki sposób, że widoczna jest karta znacznika najbliżej położonego, a pozostałe karty są w kolejności odległości znaczników od naszego telefonu.

Ustawienia znacznika

Drugim elementem jest pole umożliwiające wejście w okno edycji niektórych parametrów pracy tego konkretnego znacznika. Za napisem "Ustawienia znacznika" może pojawić się słowo "Edytowany", jeżeli jakikolwiek parametr pracy tego znacznika jest odmienny od parametru wynikającego z ogólnych ustawień aplikacji.

Na tym polu dostępne są następujące gesty dotykowe:

 • Podwójne dotknięcie jednym palcem (z przytrzymaniem, lub bez) powoduje otwarcie okna edycji parametrów pracy znacznika
 • Podwójne dotknięcie dwoma palcami powoduje aktywację znacznika.

Tekst karty

Trzeci element, to pole tekstu pobranego ze znacznika. Po ustawieniu punktu uwagi na tym elemencie, tekst jest automatycznie odczytywany. Ponieważ pole to może zawierać elementy takie, jakie występują na stronach internetowych, to nawigacja po tym obszarze jest analogiczna.

Dostępne w polu tekstu gesty to:

 • Podwójne dotknięcie dwoma palcami spowoduje aktywację znacznika.
 • Przesunięcie jednym palcem w lewo lub prawo spowoduje przechodzenie pomiędzy elementami wyświetlanego tekstu dokładnie tak, jak to jest na stronach internetowych. Gest w lewo wykonany na początku tekstu spowoduje przejście na pole ustawień znacznika, natomiast przesunięcie w prawo na końcu tekstu spowoduje wejście na następny element ekranu, jakim jest przycisk sortowania.
 • Podwójne dotknięcie jednym palcem powoduje aktywację elementu, na którym znajduje się wskaźnik odczytu, np. uruchomienie łącza do strony internetowej.
 • Przesunięcie jednym palcem w górę lub w dół powoduje przesuwanie kursora odczytu według ustawień pokrętła.
 • Przesunięcie trzema palcami w lewo lub prawo pozwala przekładać karty na stosie
 • Przesunięcie trzema palcami w górę powoduje usunięcie karty ze stosu
 • Przesunięcie trzema palcami w dół wywoła procedurę poszukiwania usuniętej karty,w wyniku czego może ona pojawić się ponownie na stosie jeżeli nadal jest w zasięgu wykrywania

Przycisk "Sortuj"

Karty na stosie układają się w kolejności wykrywania znaczników. Z tego powodu, na górze stosu znajdować się może karta znacznika odległego. Użycie przycisku "Sortuj" spowoduje takie ułożenie kart, że widoczna będzie karta najbliższego znacznika. Dzięki tej funkcji łatwe jest określenie pozycji Użytkownika w miejscu, w którym jest wiele blisko rozmieszczonych znaczników. Należy pamiętać, że odległość szacowana jest na podstawie siły sygnału pochodzącego od znacznika, a ten parametr posiada znaczne wahania. Z tego powodu taka lokalizacja jest orientacyjna.

Tu warto przypomnieć, że sortowanie można wykonać również gestem na pierwszym elemencie ekranu - podwójnym dotknięciem jednym palcem z przytrzymaniem na liście znaczników.

Przycisk "Odśwież"

Uaktywnienie tego przycisku powoduje wyświetlenie wcześniej usuniętych kart, o ile znajdują się nadal w zasięgu łącza Bluetooth telefonu. Jest to alternatywa dla gestu przesunięcia trzema palcami w dół, przy punkcie uwagi ustawionym na tekście pobranym ze znacznika.

Przycisk "Usuń"

Uaktywnienie tego przycisku usuwa ze stosu widoczną kartę. Jest to alternatywa gla gestu przesunięcia trzema palcami w górę, przy punkcie uwagi ustawionym na tekście znacznika.

Zakładki aplikacji

Ostatnie dwa elementy na stronie znaczników to zakładki przełączające widok aplikacji pomiędzy ekranem kart znaczników a ekranem ustawień

Ekran ustawień

Strona ustawień służy do dostosowywania sposobu pracy aplikacji TOTUPOINT do preferencji użytkownika. Ustawienia te pogrupowane są w trzech sekcjach oznaczonych nagłówkami.

Sekcja "Znaczniki"

W tej sekcji definiowane są parametry odnoszące się do pracy znaczników. Można określić następujące ustawienia:

 • Automatyczna aktywacja znaczników - zaznaczenie tej funkcji powoduje automatyczną aktywację znaczników niezwłocznie, po ich wykryciu.
 • Aktywacja znaczników bezpieczeństwa - zaznaczenie tej funkcji powoduje cykliczną aktywację znaczników bezpieczeństwa przez cały czas, w którym Użytkownik znajduje się w zasięgu znacznika ostrzegającego o niebezpieczeństwie.
 • Wyświetlanie ignorowanych - zaznaczenie tej funkcji umożliwi wyświetlanie kart znaczników, które wcześniej zostały dodane do listy znaczników ignorowanych (patrz okno edycji). Dzięki temu możliwe staje sięusunięcie znacznika z tej listy.
 • Dystans wykrywania znaczników - pozwala modyfikować ustawiony podczas instalacji znacznika dystans jego wykrywania. To bardzo przydatna funkcjam której należy użyć, jeśli zaobserwujemy, że znaczniki na ogół odzywają się zbyt wcześnie albo zbyt późno. Osoby, które poruszają się wolniej powinny zmniejszyć dystans, aby dźwięk znacznika nie zabrzmiał zbyt wcześnie, ze zbyt dużej odległości. Osoby poruszające się szybko, np. z psem przewodnikiem, prawdopodobnie będą skłonne nieco zwiększyć dystans wykrywania i aktywowania znaczników
 • Głośność dźwięku znaczników - pozwala dostosować głośność ustawioną na znacznikach do osobistych wymagań Użytkownika. Znacznik może "odezwać się" z nominalną głośnością, ciszej lub głośniej. Jest to funkcja przydatna szczególnie tym, którzy chcą być mniej absorbujący dla otoczenia, albo tym, którzy potrzebują większej głośności.
 • Długość dźwięku (aktywacja automatyczna) - to ustawienie pozwala dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika czas trwania sygnału dźwiękowego znacznika przy automatycznej aktywacji. Podobnie jak w przypadku głośności, Użytkownicy mogą mieć indywidualne potrzeby w tym zakresie.
 • Długość dźwięku (aktywacja ręczna) - działanie jest identyczne, jak dla aktywacji automatycznej, ale odnosi się do aktywacji wykonanej przez Użytkownika.
 • Język rezerwowy - to ustawienie pozwala wybrać język głosowych i tekstowych komunikatów znaczników. Język ten będzie użyty, jeżeli w znaczniku nie będzie treści w języku zgodnym z językiem systemu operacyjnego telefonu.

Sekcja "Aplikacja"

Ta grupa ustawień dotyczy zachowania się aplikacji w zakresie wytwarzanych przez nią dźwięków, wibracji itp.

 • Sygnalizowanie wibracją wykrycia znacznika - zaznaczenie tej funkcji spowoduje, że telefon zasygnalizuje wibracją fakt wykrycia znacznika: pojedynczą - jeżeli znacznik nie jest automatycznie aktywowany, potrójną, jeżeli nastąpiła automatyczna aktywacja.
 • Sygnalizowanie niebezpieczeństwa wibracją - zaznaczenie tej funkcji włączy cykliczne wibrowanie telefonu tak długo, jak długo będzie on wykrywał w swoim otoczeniu znacznik informujący o niebezpieczeństwie (tzw. znacznik bezpieczeństwa).
 • Dźwięk - zaznaczenie tej funkcji sprawi, że aplikacja będzie sygnalizowała dźwiękami różne akcje, np. wykrycie nowego znacznika i pojawienie się nowej karty, usunięcie karty z powodu oddalenia się, czyli trwałej utraty łączności ze znacznikiem, itp.
 • Nie przechodź w stan uśpienia - włączenie tej funkcji (zdecydowanie zalecane) spowoduje, że telefon nie wejdzie w stan uśpienia, a aplikacja będzie działać nieustannie. Ponieważ aplikacja nie może działać poprawnie w tle, należy zezwalać na przechodzenie w stan uśpienia tylko wówczas, gdy jest to konieczne.
 • Transmisja danych diagnostycznych - włączenie tej funkcji umożliwi przesyłanie informacji diagnostycznych i statystycznych dotyczących stanu technicznego znaczników. Pozwala to utrzymywać system w dobrej kondycji, a tym samym służy wszystkim jego Użytkownikom. Ilość przesyłanych danych jest niezauważalnie mała.

Na końcu znajduje się informacja o wersji aplikacji, obecnie jest to 2.0.0.

Okno edycji znacznika

To okno służy do zmiany niektórych parametrów pracy znacznika jeżeli Użytkownik chce, aby różniły się one od ustawień ogólnych. Zmienione parametry dotyczą oczywiście jedynie tego znacznika, na którego karcie wykonano gest otwierający okno edycji.

Każdy z wymienionych parametrów może przybrać wartość domyślną, czyli zgodną z ustawieniami ogólnymi aplikacji. Można jednak ten parametr zmienić. Przykładowo, można selektywnie wybrać znaczniki, które nie będą automatycznie aktywowane mimo, że w ogólnych ustawieniach opcja ta jest włączona lub odwrotnie - automatycznie aktywować wybrane znaczniki mimo wyłączenia automatycznej aktywacji w ogólnych ustawieniach.

Korekty takie można wprowadzać dla:

 • automatycznej aktywacji znacznika;
 • dystansu wykrywania znacznika;
 • głośności emitowanych dźwięków;
 • czasu trwania sygnału po aktywacji automatycznej;
 • czasu trwania sygnału po aktywacji ręcznej;>/li>

Użytkownik może zastąpić treści pobierane ze znacznika i wyświetlane na karcie treściami samodzielnie wprowadzonymi. Wybór, które z nich będą prezentowane na karcie dokonywany jest za pomocą przełącznika treści "oryginalna/użytkownika". Za nim znajdują się pola w których można edytować własne informacje.

Ostatni element w oknie edycji pozwala dodać znacznik do listy ignorowanych - jeżeli z ustawień aplikacji wynika, że karty znaczników ignorowanych nie mają być wyświetlane, jego karta nie pojawi się na stosie kart. Jedynym sposobem na usunięcie z listy ignorowanych jest zmiana ustawień w taki sposób, aby wszystkie karty były pokazywane a następnie otwarcie okna edycji i anulowanie ignorowania.

Uwagi końcowe

Podczas instalacji znaczników, parametry ich pracy są ustalane i sprawdzane przez osoby, które mają wiedzę o przeciętnych potrzebach Użytkowników systemu. Nie oznacza to, że dla wszystkich będą one optymalne. Przykóadem może być choćby dystans wykrywania znaczników, który dla osób poruszających się powoli będzie na ogół zbyt duży, natomiast dla osób chodzących szybko może być zbyt mały. Podobnie indywidualne są potrzeby dotyczące poziomu głośności lub czasu trwania sygnałów. Warto więc eksperymentować i dopasowywać aplikację do własnych potrzeb wykorzystując szereg ustawień ogólnych lub przypisanych do konkretnych znaczników.

Mnogość ustawień jest wyrazem naszego dążenia do możliwie doskonałego zaspokojenia potrzeb Użytkowników TOTUPOINT. Jednocześnie korzystanie z nich nie powinno stanowić problemu. Niemal każda pozycja w ustawieniach posiada wartość wyraźnie opisaną jako "normalną". Zawsze można do niej powrócić, w razie obawy, że ustawienia wymykają się spod naszej kontroli.

Cechy wykorzystanego w systemie TOTUPOINT połączenia Bluetooth Low Energy oraz prawa fizyki, na które nie mamy wpływu sprawiają, że sporadycznie może się zdarzyć, że znacznik odezwie się zbyt wcześnie lub zbyt późno. Wychodzimy jednak z założenia, że jest to zawsze lepsza sytuacja od tej, w której obiektu nie możemy w przestrzeni odnaleźć.

Miejsce instalacji znaczników jest często kompromisem pomiędzy dążeniem do zapewnienia znacznikom optymalnych warunków pracy a możliwościami instalacyjnymi wynikającymi choćby z dbałości o estetykę oznaczonego miejsca czy obiektu. To wielokrotnie jest przyczyną takich sytuacji, w których np. dystans wykrycia znacznika silnie zależy od kierunku, z którego się przemieszczamy. Tak jest na ogół wówczas, gdy znacznik jest zamontowany we wnęce drzwiowej a nie na frontowej elewacji budynku. Również dźwięk emitowany przez znacznik może być czasem trudniejszy do zlokalizowania z tego samego powodu.

Życzymy wszystkim zadowolenia z użytkowania aplikacji i znaczników TOTUPOINT!

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020