system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Instrukcja użytkowania aplikacji TOTUPOINT dla systemu operacyjnego IOS (wersja 1.3.7)

Ta instrukcja nie jest już aktualna. Zobacz najnowszą wersję

Wstęp

Zmiany w skrócie

W wersji 1.3.7 została rozbudowana funkcjonalność okna edycji parametrów pracy poszczególnych znaczników. Parametrów, które Użytkownik może zmienićw względem ogólnych ustawień programu.

Krótko o działaniu aplikacji

Telefon z uruchomioną aplikacją poszukuje w swoim otoczeniu znaczników elektronicznych TOTUPOINT. Zasię g tego poszukiwania zależy od konfiguracji samego znacznika, jednak zwykle nie przekracza 20-30 metrów. W przypadku wykrycia znacznika, jeżeli jest to określone w ustawieniach aplikacji, następuje automatyczna aktywacja, czyli znacznik wyemituje sekwencję tonową i krótki komunikat głosowy (o ile posiada funkcję głosową). Jednocześnie, na ekranie pojawi się tak zwana karta znacznika, czyli pole tekstowe w którym wyświetlony jest pobrany ze znacznika tekst. Zwykle jest to opis miejsca, lub inna informacja istotna w kontekście obiektu, na którym znacznik jest zamontowany. Podwójne dotknięcie jednym palcem tej karty spowoduje aktywację - jest to tzw. aktywacja na żądanie.

Jeżeli aplikacja wykryje wiecej, niż jeden znacznik, to karty układają się niczym karty do gry, na stosie. Gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo można je przekładać, aby odczytać tekst wybranego znacznika. Znacznik, którego karta jest widoczna można aktywować.

Praca aplikacji jest kontrolowana szeregiem ustawień, które opisane są w dalszej części instrukcji.

Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji

Aplikację TOTUPOINT należy pobrać ze sklepu App Store, wpisując jej nazwę w polu wyszukiwania. Przy pierwszym uruchomieniu, aplikacja wyświetli monit o konieczności włączenia Bluetooth. Należy to uczynić w ustawieniach telefonu. Nie trzeba się obawiać o żywotność baterii - nie skraca to w zauważalny sposób czasu pracy telefonu.

Ekrany aplikacji

Aplikacja posiada dwa głółne ekrany: ekran kart znaczników oraz ekran ustawień. Do przechodzenia pomiędzy nimi służą zakładki umieszczone na dole ekranów jako dwa ostatnie elementy na każdym z nich.

Ekran kart znaczników

Poniżej opisane są elementy umieszczone na ekranie kart znaczników. Opisane są w kolejności, w jakiej przemieszcza się punkt uwagi, przy wykonaniu gestu pszesunięcia jednym palcem w prawo.

Lista przewijania kart

Po ustawieniu punktu uwagi na tym elemencie, telefon odczytuje liczbę wszystkich kart tworzących stos, oraz numer karty widocznej i jej treść tekstową pobraną wcześniej ze znacznika. Używając listy przewijanej można za pomocą gestu jednym palcem w górę lub w dół przeglądać karty na stosie.

Nagłówek karty - Rodzaj znacznika

Drugim elementem jest pole nagłówka karty, zawierające informację o rodzaju znacznika. Dla zwykłych znaczników informacyjnych wyświetlane jest słowo "Info", dla znaczników bezpieczeństwa słowo "Uwaga!".

Na tym elemencie można wykonać gest podwójnego dotknięcia jednym palcem z przytrzymaniem, który otwiera okno edycji niektórych parametrów pracy tego konkretnego znacznika.

Tekst karty

Trzeci element, to pole tekstu pobranego ze znacznika. Po ustawieniu punktu uwagi na tym elemencie, tekst jest automatycznie odczytywany. Gest podwójnego dotknięcia ekranu jednym palcem spowoduje aktywację znacznika, czyli emisję dźwięku. Przesunięcie w lewo lub prawo trzema palcami pozwala przekładać karty na stosie, natomiast przesunięcie trzema palcami w górę powoduje usunięcie karty ze stosu, a w dół - ponowne wyświetlenie kart wcześniej usuniętych.

Przycisk "Sortuj"

Karty na stosie układają się w kolejności wykrywania znaczników. Z tego powodu, na górze stosu znajdować się może karta znacznika odległego. Uaktywnienie przycisku "Sortuj" spowoduje takie ułożenie kart, że widoczna będzie ta od najbliższego znacznika. Dzięki tej funkcji łatwe jest określenie pozycji Użytkownika w miejscu, w którym jest wiele blisko rozmieszczonych znaczników. Należy pamiętać, że odległość szacowana jest na podstawie siły sygnału pochodzącego od znacznika, a ten parametr posiada znaczne wahania. Z tego powodu taka lokalizacja jest orientacyjna.

Przycisk "Odśwież"

Uaktywnienie tego przycisku powoduje wyświetlenie wcześniej usuniętych kart, o ile znajdują się nadal w zasięgu łącza Bluetooth telefonu. Jest to alternatywa dla gestu przesunięcia trzema palcami w dół, przy punkcie uwagi ustawionym na tekście pobranym ze znacznika.

Przycisk "Usuń"

Uaktywnienie tego przycisku usuwa ze stosu widoczną kartę. Jest to alternatywa gla gestu przesunięcia trzema palcami w górę, przy punkcie uwagi ustawionym na tekście znacznika.

Zakładki aplikacji

Ostatnie dwa elementy na stronie znaczników to zakładki przełączające widok aplikacji pomiędzy ekranem kart znaczników a ekranem ustawień

Ekran ustawień

Strona ustawień służy do dostosowywania sposobu pracy aplikacji TOTUPOINT do preferencji użytkownika. Ustawienia te pogrupowane są w trzech sekcjach oznaczonych nagłówkami.

Sekcja "Znaczniki"

W tej sekcji definiowane są parametry odnoszące się do pracy znaczników. Można określić następujące ustawienia:

 • Automatyczna aktywacja znaczników - zaznaczenie tej funkcji powoduje automatyczną aktywację znaczników niezwłocznie, po ich wykryciu.
 • Aktywacja znaczników bezpieczeństwa - zaznaczenie tej funkcji powoduje cykliczną aktywację znaczników bezpieczeństwa przez cały czas, w którym Użytkownik znajduje się w zasięgu znacznika ostrzegającego o niebezpieczeństwie.
 • Wyświetlanie ignorowanych - zaznaczenie tej funkcji umożliwi wyświetlanie kart znaczników, które wcześniej zostały dodane do listy znaczników ignorowanych (patrz okno edycji). Dzięki temu możliwe staje sięusunięcie znacznika z tej listy.
 • Zasięg - lista przewijana pozwala zmniejszyć zasięg wykrywania znaczników. Wartość 100% oznacza, że dystans nie został zredukowany, wartość 0% oznacza, że tylko znaczniki w najbliższej odległości będą wykrywane, a ich karty wyświetlane na stosie.
 • Głośność dźwięku znaczników - pozwala dostosować głośność ustawioną na znacznikach do osobistych wymagań Użytkownika. Znacznik może "odezwać się" z nominalną głośnością, ciszej lub głośniej. Jest to funkcja przydatna szczególnie tym, którzy chcą być mniej absorbujący dla otoczenia, albo tym, którzy potrzebują większej głośności.
 • Długość dźwięku (aktywacja automatyczna) - to ustawienie pozwala dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika czas trwania sygnału dźwiękowego znacznika przy automatycznej aktywacji. Podobnie jak w przypadku głośności, Użytkownicy mogą mieć indywidualne potrzeby w tym zakresie.
 • Długość dźwięku (aktywacja ręczna) - działanie jest identyczne, jak dla aktywacji automatycznej, ale odnosi się do aktywacji wykonanej przez Użytkownika.
 • Język rezerwowy - to ustawienie pozwala wybrać język głosowych i tekstowych komunikatów znaczników. Język ten będzie użyty, jeżeli w znaczniku nie będzie treści w języku zgodnym z językiem systemu operacyjnego telefonu.

Sekcja "Aplikacja"

Ta grupa ustawień dotyczy zachowania się aplikacji w zakresie wytwarzanych przez nią dźwięków, wibracji itp.

 • Sygnalizowanie niebezpieczeństwa wibracją - zaznaczenie tej funkcji włączy cykliczne wibrowanie telefonu tak długo, jak długo będzie on wykrywał w swoim otoczeniu znacznik informujący o niebezpieczeństwie (tzw. znacznik bezpieczeństwa).
 • Dźwięk - zaznaczenie tej funkcji sprawi, że aplikacja będzie sygnalizowała dźwiękami wykrycie nowego znacznika i pojawienie się nowej karty, oraz usunięcie karty z powodu oddalenia się, czyli trwałej utraty łączności ze znacznikiem.
 • Nie przechodź w stan uśpienia - włączenie tej funkcji spowoduje, że telefon nie wejdzie w stan uśpienia, a aplikacja będzie działać nieustannie.

Na końcu znajduje się informacja o wersji aplikacji, obecnie jest to 1.3. 7.

Okno edycji znacznika

To okno służy do zmiany niektórych parametrów pracy znacznika jeżeli Użytkownik chce, aby różniły się one od ustawień ogólnych. Zmienione parametry dotyczą oczywiście jedynie tego znacznika, na którego karcie wykonano gest otwierający okno edycji.

Każdy z wymienionych parametrów może przybrać wartość domyślną, czyli zgodną z ustawieniami ogólnymi aplikacji. Można jednak ten parametr zmienić. Przykładowo, można selektywnie wybrać znaczniki, które nie będą automatycznie aktywowane mimo, że w ogólnych ustawieniach opcja ta jest włączona lub odwrotnie - automatycznie aktywować wybrane znaczniki mimo wyłączenia automatycznej aktywacji w ogólnych ustawieniach.

Korekty takie można wprowadzać dla:

 • automatycznej aktywacji znacznika;
 • głośności emitowanych dźwięków;
 • czasu trwania sygnału po aktywacji automatycznej;
 • czasu trwania sygnału po aktywacji ręcznej;>/li>

Użytkownik może zastąpić treści pobierane ze znacznika i wyświetlane na karcie treściami samodzielnie wprowadzonymi. Wybór, które z nich będą prezentowane na karcie dokonywany jest za pomocą przełącznika treści "oryginalna/użytkownika". Za nim znajdują się pola w których można edytować własne informacje.

Ostatni element w oknie edycji pozwala dodać znacznik do listy ignorowanych - jeżeli z ustawień aplikacji wynika, że karty znaczników ignorowanych nie mają być wyświetlane, jego karta nie pojawi się na stosie kart. Jedynym sposobem na usunięcie z listy ignorowanych jest zmiana ustawień w taki sposób, aby wszystkie karty były pokazywane a następnie otwarcie okna edycji i anulowanie ignorowania.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020