system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

Instrukcja użytkowania aplikacji TOTUPOINT dla systemu operacyjnego IOS

Ta instrukcja nie jest już aktualna. Zobacz najnowszą wersję

Wstęp

Krótko o działaniu aplikacji

Telefon z uruchomioną aplikacją poszukuje w najbliższym otoczeniu znaczników elektronicznych TOTUPOINT. Odległość ta jest zależna od konfiguracji samego znacznika, jednak zwykle nie przekracza 20-30 metrów. W przypadku wykrycia znacznika, jeżeli jest to określone w ustawieniach aplikacji, następuje automatyczna aktywacja, czyli znacznik odtworzy sekwencję tonową, a jeśli wykryty znacznik posiada możliwość odtworzenia komunikatu głosowego, zostanie on również odtworzony. Na ekranie pojawi się tak zwana karta znacznika, czyli pole tekstowe w którym wyświetlony jest pobrany ze znacznika tekst. Zwykle jest to opis miejsca, lub inna informacja istotna w kontekście obiektu, na którym znacznik jest zamontowany. Podwójne dotknięcie jednym palcem tej karty spowoduje aktywację znacznika - jest to aktywacja na żądanie.

Jeżeli aplikacja wykryje wiecej, niż jeden znacznik, to karty układają się niczym karty do gry na stosie. Gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo można je przekładać, aby odczytać tekst wybranego znacznika lub wybrany znacznik aktywować.

Praca aplikacji jest kontrolowana szeregiem ustawień, które opisane są w dalszej części instrukcji.

Instalacja i pierwsze uruchomienie aplikacji

Aplikację TOTUPOINT należy pobrać ze sklepu App Store, wpisując jej nazwę w polu wyszukiwania. Przy pierwszym uruchomieniu, aplikacja wyświetli monit o konieczności włączenia Bluetooth. Należy w ustawieniach telefonu włączyć Bluetooth. Nie trzeba się obawiać o żywotność baterii - włączony Bluetooth nie skraca w zauważalny sposób czasu pracy telefonu.

Ekrany aplikacji

Aplikacja posiada dwa głółne ekrany: ekran kart znaczników oraz ekran ustawień. Do przechodzenia pomiędzy nimi służą zakładki umieszczone na dole ekranów jako dwa ostatnie elementy na każdym z nich.

Ekran kart znaczników

Poniżej opisane są elementy umieszczone na ekranie kart znaczników. Opisane są w kolejności, w jakiej przemieszcza się punkt uwagi, przy wykonaniu gestu pszesunięcia jednym palcem w prawo.

Lista przewijania kart

Po ustawieniu punktu uwagi na tym elemencie, telefon odczytuje liczbę wszystkich kart tworzących stos, oraz numer karty widocznej i jej treść tekstową pobraną wcześniej ze znacznika. Używając listy przewijanej można za pomocą gestu jednym palcem w górę lub w dół przeglądać karty na stosie.

Rodzaj znacznika

Drugim elementem jest pole zawierające informację o rodzaju znacznika. Dla zwykłych znaczników informacyjnych wyświetlane jest słowo "Info", dla znaczników bezpieczeństwa słowo "Uwaga!".

Na tym elemencie można wykonać gest podwójnego dotknięcia z przytrzymaniem (jednym palcem), który otwiera okno edycji niektórych parametrów znacznika

Tekst karty

Trzeci element, to pole tekstu pobranego ze znacznika. Po ustawieniu punktu uwagi na tym elemencie, tekst jest automatycznie odczytywany. Przy tak ustawionym punkcie uwagi, możliwe jest przekładanie kart na stosie gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub w prawo. Podwójne dotknięcie ekranu jednym palcem spowoduje aktywację znacznika, czyli odtworzenie na nim dźwięku właściwego dla typu tego znacznika. Wykonanie przesunięcia trzema palcami w górę powoduje usunięcie karty ze stosu. Gest przesunięcia trzema palcami w dół spowoduje ponowne wyświetlenie kart wcześniej usuniętych, pod warunkiem, że znaczniki nadal pozostają w zasięgu Bluetooth.

Przycisk "Sortuj"

Karty na stosie układają się w kolejności wykrywania znaczników. Z tego powodu widoczna karta może być kartą znacznika odległego. Uaktywnienie przycisku "Sortuj" spowoduje takie ułożenie kart na stosie, że widoczna będzie karta najbliższego znacznika. Dzięki tej funkcji łatwe jest określenie pozycji Użytkownika w miejscu, w którym jest wiele blisko rozmieszczonych znaczników. Należy pamiętać, że odległość szacowana jest na podstawie siły sygnału pochodzącego od znacznika, a ten parametr posiada znaczne wahania. Z tego powodu taka lokalizacja jest orientacyjna.

Przycisk "Odśwież"

Uaktywnienie tego przycisku powoduje wyświetlenie wcześniej usuniętych kart, o ile znajdują się nadal w zasięgu łącza Bluetooth telefonu. Jest to alternatywa dla gestu przesunięcia trzema palcami w dół, przy punkcie uwagi ustawionym na tekście pobranym ze znacznika.

Przycisk "Usuń"

Uaktywnienie tego przycisku usuwa ze stosu widoczną kartę. Jest to alternatywa gla gestu przesunięcia trzema palcami w górę, przy punkcie uwagi ustawionym na tekście znacznika.

Przyciski przełączania ekranu aplikacji

Ostatnie dwa elementy na stronie znaczników to elementy przełączające widok aplikacji pomiędzy ekranem kart znaczników a ekranem ustawień

Ekran ustawień

Strona ustawień służy do dostosowywania sposobu pracy aplikacji TOTUPOINT do preferencji użytkownika. Ustawienia te pogrupowane są w trzech sekcjach oznaczonych nagłówkami.

Znaczniki

W tej sekcji definiowane są parametry odnoszące się do pracy znaczników. Można w odniesieniu do nich określić następujące ustawienia:

 • Automatyczna aktywacja znaczników - zaznaczenie tej funkcji powoduje automatyczną aktywację znaczników niezwłocznie, po ich wykryciu.
 • Aktywacja znaczników bezpieczeństwa - zaznaczenie tej funkcji powoduje cykliczną aktywację znaczników bezpieczeństwa przez cały czas, w którym Użytkownik znajduje się w zasięgu znacznika ostrzegającego o niebezpieczeństwie.
 • Wyświetlanie ignorowanych - zaznaczenie tej funkcji umożliwi wyświetlanie kart znaczników, które wcześniej zostały dodane do listy znaczników ignorowanych (patrz okno edycji). Dzięki temu możliwe staje sięusunięcie znacznika z tej listy.
 • Zasięg - lista przewijana pozwala zmniejszyć zasięg wykrywania znaczników. Wartość 100% oznacza, że dystans nie został zredukowany, wartość 0% oznacza, że tylko znaczniki w najbliższej odległości będą wykrywane, a ich karty wyświetlane na stosie.
 • Głośność dźwięku znaczników - pozwala dostosować głośność ustawioną na znacznikach do osobistych wymagań Użytkownika. Znacznik może "odezwać się" z nominalną głośnością ustawioną przy instalacji znacznika, ciszej lub głośniej. Jest to funkcja przydatna szczególnie tym, którzy chcą być mniej absorbujący dla otoczenia, albo tym, którzy potrzebują większej głośności.
 • Długość dźwięku (aktywacja automatyczna) - to ustawienie pozwala dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika czas trwania sygnału dźwiękowego znacznika w odniesieniu do automatycznej aktywacji. Podobnie jak w przypadku głośności, Użytkownicy mogą mieć indywidualne potrzeby w tym zakresie.
 • Długość dźwięku (aktywacja ręczna) - działanie jest identyczne, jak dla aktywacji automatycznej, ale odnosi się do aktywacji wykonanej przez Użytkownika.
 • Język rezerwowy - to ustawienie pozwala wybrać język głosowych i tekstowych komunikatów znaczników. Język ten będzie użyty, jeżeli w znaczniku nie będzie treści w języku zgodnym z językiem systemu operacyjnego telefonu.

Aplikacja

Ta grupa ustawień dotyczy zachowania się aplikacji w zakresie wytwarzanych przez nią dźwięków, wibracji itp.

 • Sygnalizowanie niebezpieczeństwa wibracją - zaznaczenie tej funkcji włączy cykliczne wibrowanie telefonu tak długo, jak długo będzie on wykrywał w swoim otoczeniu znacznik informujący o niebezpieczeństwie (tzw. znacznik bezpieczeństwa).
 • Dźwięk - zaznaczenie tej funkcji sprawi, że aplikacja będzie sygnalizowała dźwiękami wykrycie nowego znacznika i pojawienie się nowej karty, oraz usunięcie karty z powodu oddalenia się, czyli trwałej utraty łączności ze znacznikiem.
 • Nie przechodź w stan uśpienia - włączenie tej funkcji spowoduje, że telefon nie wejdzie w stan uśpienia, a aplikacja będzie działać nieustannie.

Na końcu znajduje się informacja o wersji aplikacji, obecnie jest to 1.3.6.

Okno edycji znacznika

To okno służy do zmiany niektórych parametrów właściwych dla znacznika na podstawie preferencji Użytkownika. Zmienione parametry dotyczą oczywiście jedynie tego znacznika, na którego karcie wykonano gest otwierający okno edycji.

Możliwe jest zastąpienie tekstu pobieranego ze znacznika własnym, możliwe jest traktowanie znacznika jako znacznika innego typu, niż to wynika z oryginalnych ustawień. Na przykład, znacznik informacyjny może być traktowany jak znacznik bezpieczeństwa.

W oknie edycji można dodać znacznik do listy ignorowanych - jeżeli z ustawień aplikacji wynika, że karty znaczników dodane do ignorowanych nie mają być wyświetlane, jego karta nie pojawi się na stosie kart. Jedynym sposobem na usunięcie z listy ignorowanych jest zmiana ustawień w taki sposób, aby wszystkie karty były pokazywane a następnie otwarcie okna edycji i odłączenie od listy znaczników ignorowanych.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020