system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT®

tworzymy bezpieczną i dostępną, jednym słowem - przyjazną przestrzeń.

globalny zasięg - wszędzie jak u siebie...

wszędzie jak u siebie

Przeznaczeniem systemu jest świadczenie elektronicznej usługi informacyjnej bazującej na innowacyjnej technologii oraz innowacyjnym stylu jej prowadzenia. Zaprojektowana została ona tak, aby obejmowała swoim zasięgiem maksymalną liczbę potencjalnych użytkowników. Z natury swojej jest usługą międzynarodową, ponieważ wszystkie zalety usługi mogą być wykorzystane w każdym miejscu świata. W żadnym swoim elemencie usługa nie jest ograniczona do obszaru stosowania, języka czy jakichkolwiek innych ograniczeń. Istotny jest jedynie powszechny dostęp do nowoczesnych urządzeń mobilnych oraz świadomość korzyści płynących z wykorzystywania usługi. Potrzeba przekazywania informacji wydaje się być najwyraźniej widoczna w krajach o przynajmniej średnim poziomie rozwoju społecznego i technologicznego. W krajach tych lepiej rozwinięte są mechanizmy wpływania na klientów w komercyjnym aspekcie usługi. Przywiązuje się w nich również większą uwagę DO ZAGADNIEŃ KREOWANIA WIZERUNKU I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. Priorytetowo traktowane są również działania zmierzające do likwidacji barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, do tworzenia dla nich bezpiecznej oraz dostępnej i przyjaznej przestrzeni publicznej.

W projekcie nie przyjęto żadnych założeń wynikających z jakiejkolwiek inności, specyfiki właściwej dla polskich warunków. Potrzeby jakie zidentyfikowano mają CHARAKTER UNIWERSALNY PRZY ZAŁOŻENIU ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO i gospodarczego. Wydaje się, że projekt ma szanse wdrożenia w krajach o poziomie życia zbliżonym do warunków polskich lub wyższym. Rozpowszechnienie się usługi na skalę międzynarodową jest niezwykle istotne zarówno dla jej użytkowników jak i dla samej usługi. Stając się powszechną, zyskuje wśród użytkowników lepszy wizerunek, gdyż wychodzi naprzeciw ich upodobaniom i przyzwyczajeniom. Dla użytkowników niepełnosprawnych korzystających z walorów systemu jego jednorodność w dużej skali jest niezwykle istotnym elementem likwidującym bariery i kreującym poczucie bezpieczeństwa ze względu na większe niż w przypadku osób zdrowych trudności adaptacyjne w nowych miejscach.

odwiedź nas na Facebook

© Copyright PIRS 2016-2020